Algemene Voorwaarden Vesta Safety Solutions

 

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit de gedeelten “Cursussen” en “Veiligheidskunde”.

 

Cursussen

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die Vesta Safety Solutions contracteert of zal contracteren of op welke andere wijze dan ook opdracht verstrekt;

opdracht: alle diensten die Vesta Safety Solutions verricht in opdracht van een opdrachtgever in de ruimste zin van het woord;

cursus(sen): alle door Vesta Safety Solutions verzorgde vormen van opleiding of training;

cursist: de persoon die deelneemt aan een opleiding die Vesta Safety Solutions verzorgt;

aanmelding: de inschrijving van een deelnemer voor een cursus waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen;

cursusdag: de dag of het dagdeel waarop de cursus plaatsvindt;

Open inschrijving: training die wordt verzorgd door Vesta Safety Solutions en waarvoor een cursist zich  individueel inschrijft. Deze cursus vindt plaats met cursisten van andere bedrijven en organisaties.

In Company Training: training voor werknemers van een specifieke    onderneming welke wordt georganiseerd binnen het bedrijf.

lesgeld: het bedrag dat voor deelname aan een cursus betaald dient te worden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Vesta Safety Solutions en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Offertes

 1. De door Vesta Safety Solutions uitgebrachte offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen, zolang geen aanvaarding heeft plaatsgevonden herroepen worden. Zij zijn geldig gedurende drie kalendermaanden, te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij anders is De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere van overheidswege verschuldigde vergoedingen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Vesta Safety Solutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen Toelating van een cursist op grond van het voldoen aan de door Vesta Safety Solutions verstrekte toelatingsnorm houdt geen garantie in dat de cursist de cursus met succes zal doorlopen en afronden. Indien de selectie van cursisten aan de opdrachtgever wordt overgelaten, zal deze zich zoveel mogelijk houden aan de toelatingsnormen van Vesta Safety Solutions.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vesta Safety Solutions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door Deze derden zijn eraan gehouden hetzelfde kwaliteitsniveau te leveren als afgesproken met Vesta Safety Solutions.
 3. De opdrachtgever verstrekt alle gegevens, waarvan Vesta Safety Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de door Vesta Safety Solutions verstrekte toelatingsnorm houdt geen garantie in dat de deelnemer de cursus met succes zal doorlopen q. afronden.

Artikel 5 Uitvoeringstermijn

 1. Vesta Safety Solutions behoudt zich het recht voor afwijzend over een inschrijving te beslissen indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft, is Vesta Safety Solutions tevens gerechtigd om cursussen samen te voegen, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden. Vesta Safety Solutions. behoudt zich het recht voor de cursus te verplaatsen naar een latere datum bij ziekte of verhindering van de docent of trainer. De cursist kan geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade.

Artikel 6 Cursusregels

 1. Iedere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die Vesta Safety Solutions in het algemeen belang heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd. De cursist kan dan geen beroep doen op restitutie of vermindering van het examengeld of cursusgeld.
 2. Vesta Safety Solutions behoudt zich tevens het recht voor om een cursist voorafgaande aan de cursus van deelname uit te sluiten indien de instructeur van oordeel is dat de cursist, om wat voor reden dan ook, niet capabel is tot deelname.
 3. Cursisten welke op een later tijdstip dan de aangegeven aanvangstijd arriveren kunnen geen aanspraak maken op het inhalen van de gemiste lesstof.
 4. Cursisten dienen de (veiligheids)aanwijzingen van de instructeur op te volgen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven is Vesta Safety Solutions gerechtigd een cursist verdere deelname te ontzeggen, er kan geen beroep worden gedaan op restitutie of vermindering van het lesgeld.
 5. Vesta Safety Solutions heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale en veilige verloop van de cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiten laat iedere verplichting tot betaling van het cursus onverlet.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Dit kan door aanpassing van een offerte of een aanvulling per mail.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kunnen de cursustijden afwijken. Vesta Safety Solutions zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Veste Safety Solutions de opdrachtgever hierover inlichten.

Artikel 8 Opzegging/verplaatsing Open Inschrijving

 1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft Vesta Safety Solutions naar eigen inzicht steeds het recht een cursus te annuleren, te verplaatsen, samen te voegen of een aanmelding niet te accepteren. Dit geldt ook bij ziekte of afwezigheid van een instructeur.
 2. Annulering door de opdrachtgever of Vesta Safety Solutions dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren.
 3. Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden.
 4. Ziekte of verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie van het lesgeld of ontbinding van de Wel kan de cursus éénmalig worden verplaatst naar een andere dag (zie verder lid 5).
 5. Indien een cursus door omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever/cursist niet gevolgd kan worden, kan de cursist, indien het lesgeld volledig is betaald, aan de eerstvolgende cursus of een andere cursusplaats deelnemen. Dit kan kosteloos tot 2 weken (10 werkdagen) vóór aanvang van de eerste cursusdag. Wanneer een aanvraag tot verschuiving binnen 2 weken (10 werkdagen) tot aanvang van de cursusdag schriftelijk ingediend wordt, bedragen de verschuivingskosten € 45,00 per cursusdag.
 6. Opdrachtgever is gerechtigd om tot 2 weken (10 werkdagen) voor aanvang van de cursus deze geheel te annuleren, waarbij zij de helft van het cursusgeld verschuldigd is. Volledige vergoeding van het cursusgeld is verschuldigd, indien minder dan 2 weken (10 werkdagen) voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd.
 7. Vesta Safety Solutions kan een overeenkomst ontbinden indien er reden is om aan te nemen dat en opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal of kan voldoen.

Artikel 9 Annuleringsvoorwaardingen In Company training

 1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft Vesta Safety Solutions naar eigen inzicht steeds het recht een cursus te annuleren en een aanmelding niet te accepteren. Dit geldt ook bij ziekte of afwezigheid van een instructeur.
 2. Annulering door de opdrachtgever of Vesta Safety Solutions dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren.
 3. Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd om tot 2 weken (10 werkdagen) voor aanvang van de cursus deze geheel te annuleren, waarbij zij de helft van het cursusgeld verschuldigd is. Volledige vergoeding van het cursusgeld is verschuldigd, indien minder dan 2 weken (10 werkdagen) voor de aanvang van de cursus wordt
 5. Vesta Safety Solutions kan een overeenkomst ontbinden indien er reden is om aan te nemen dat en opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal of kan voldoen.

Artikel 10 Overmacht

 1. Vesta Safety Solutions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vesta Safety Solutions geen invloed kan uitoefenen en waardoor Vesta Safety Solutions niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. In ieder geval, doch niet uitsluitend, is als overmacht te beschouwen niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Vesta Safety Solutions afhankelijk is en algemene vervoersproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door weer en/of verkeer, natuurverschijnselen en rampen.

Artikel 11 Klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de cursusdag schriftelijk te worden gemeld aan Vesta Safety Solutions. Indien een klacht gegrond is biedt Vesta Safety Solutions aan dat de betreffende cursist alsnog deelneemt aan een cursus, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Vesta Safety Solutions slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14. (Aansprakelijkheid).
 2. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling van het cursusgeld

Artikel 12 Honorarium, kosten en tarieven

 1. Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een te factureren bedrag overeen. Dit wordt aan opdrachtgever medegedeeld middels een offerte of per mail.
 2. Offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
 3. Bij aanvang van uitvoering van de opdracht is Vesta Safety Solutions gerechtigd gedeeltelijke/ algehele betaling te verlangen.

Artikel 13 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Blijft betaling achterwege dan is opdrachtgever na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 2. Bij niet tijdige betaling waarbij rente en kosten in rekening worden gebracht strekken door de opdrachtgever gedane betalingen ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 4. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 5. Indien Vesta Safety Solutions zich gedwongen ziet invorderingsmaatregelen te treffen tegen een opdrachtgever, die in verzuim is, komen alle invorderingskosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, volledig ten laste van die opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150,–.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Vesta Safety Solutions is niet aansprakelijk voor de tijdens de training of de cursus ontstane schade wegens verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist(en) en/of opdrachtgever, alsmede voor tijdens de cursus of de training opgelopen persoonlijk letsel van de opdrachtgever of de deelnemer(s) behoudens opzet of grove schuld van Vesta Safety Solutions.
 2. Vesta Safety Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 3. Vesta Safety Solutions is jegens de opdrachtgever en de cursisten(en), behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de cursist(en) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) de training dan wel het cursusmateriaal.
 4. Vesta Safety Solutions is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het lesmateriaal, in adviezen en (advies)producten of tijdens de cursus of training verkondigd.
 5. Indien mocht blijken dat, ondanks het hiervoor in lid 1 tot en met 4 bepaalde, de ontstane schade voor rekening van Vesta Safety Solutions dient te komen dan is de aansprakelijkheid van Vesta Safety Solutions in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van Vesta Safety Solutions
 6. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid steeds beperkt tot een maximumbedrag van € 1000–.

Artikel 15 Geheimhouding en verwerking persoonsgegevens (AVG)

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de andere partij verstrekte informatie uitdrukkelijk als zodanig betiteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Door opdrachtgever aan Vesta Safety Solutions verstrekte persoonsgegevens zullen door Vesta Safety Solutions niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hiervan kan worden afgeweken indien Vesta Safety Solutions op grond van de wet of de openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe bevoegde instantie te verstrekken.
 3. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alle verplichtingen uit die wet zal naleven.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Vesta Safety Solutions voor alle aanspraken van derden die jegens Vesta Safety Solutions mochten worden ingesteld op grond van deze wet.
 5. De door Vesta Safety Solutions te verwerken persoonsgegevens, vallen onder Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij volgens de terminologie van die wet Opdrachtgever als ‘verantwoordelijke’ geldt en Vesta Safety Solutions als de ‘verwerker’. Vesta Safety Solutions zal zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen, indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van Vesta Safety Solutions bevinden. Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de AVG te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Vesta Safety Solutions de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn op de hoogte van een beveiligingslek en/of datalek waarbij persoonsgegevens van verantwoordelijke betrokken zijn.

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Vesta Safety Solutions en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen indien deze zich voordoen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter.

 

Veiligheidskunde

 

Artikel 1 Opdrachtgever en uitvoerder

 1. Onder de opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de opdracht heeft gegeven.
 2. Onder de uitvoerder wordt verstaan Vesta Safety Solutions.

Artikel 2 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Blijft betaling achterwege dan is opdrachtgever na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in De opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente zoals bedoeld is in artikel 6:119a BW verschuldigd.
 2. Bij niet tijdige betaling waarbij rente en kosten in rekening worden gebracht strekken door de opdrachtgever gedane betalingen ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting.
 4. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 5. Indien Vesta Safety Solutions zich gedwongen ziet invorderingsmaatregelen te treffen tegen een opdrachtgever, die in verzuim is, komen alle invorderingskosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, volledig ten laste van die opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150,–.

Artikel 3 Honorarium, kosten, tarieven

 1. De honorering van het werk, uitgevoerd door Vesta Safety Solutions, berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning schriftelijk is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst. Doorgaans zal een offerte worden aangeboden met een totaalbedrag voor de gehele opdracht.
 2. Kosten van derden, die volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door de uitvoerder worden gemaakt, worden door de uitvoerder afzonderlijk in rekening gebracht.
 3. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd excl. verschuldigde omzetbelasting en excl. reis en verblijfkosten.

Artikel 4 Wijziging in de opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Vesta Safety Solutions zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft/hebben, zal Vesta Safety Solutions de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 5 Verzuim van de opdrachtgever

 1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan haar zijde wordt vertraagd, kan door Vesta Safety Solutions naast het overeengekomen bedrag de extra gemaakte tijd en/of kosten in rekening worden gebracht, waaronder inbegrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd haar recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen.

Artikel 6 Annulering

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Vest Safety Solutions alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van project voorbereiden e.d.) te vergoeden met een minimum van 10 % van het projectbedrag en indien Vesta Safety Solutions dit wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halfresultaten voor haar rekening te nemen tegen door de uitvoerder in haar calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Vesta Safety Solutions op vergoeding wegens winstderving, zo mede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schade en rente.
 2. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van een traject een afspraak binnen twee werkdagen voor het tijdstip van de afspraak deze annuleert of verzet, kan uitvoerder deze tijd als meerwerk in rekening brengen. Indien opdrachtgever de afspraak op de dag zelf annuleert kan uitvoerder eveneens de eventueel gemaakte reiskosten als meerwerk in rekening brengen.

Artikel 7 Overmacht

 1. Vesta Safety Solutions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vesta Safety Solutions geen invloed kan uitoefenen en waardoor Vesta Safety Solutions niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. In ieder geval, doch niet uitsluitend, is als overmacht te beschouwen niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Vesta Safety Solutions afhankelijk is en algemene vervoersproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door weer en/of verkeer, natuurverschijnselen en rampen.

Artikel 8 Eigendommen van de uitvoerder

 1. Werkmethodieken, in welke vorm dan ook, blijven ten alle tijde in eigendom van Vesta Safety Solutions.
 2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade in rekening gebracht, onverminderd het recht verdere kosten en interessen te vorderen.

Artikel 9 Auteursrecht, eigendomsrecht en reproductierecht

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van eventuele door Vesta Safety Solutions ontworpen c.q. tot stand gebrachte modellen, schema’s e.d. blijven bij de uitvoerder berusten.
 2. De opdrachtgever verklaart nimmer door de Vesta Safety Solutions ter beschikking gestelde werkmethodieken commercieel te gebruiken. De opdrachtgever verklaard dat zij geen, door Vesta Safety Solutions tot haar beschikking gestelde, werkmethodieken aan derden zal verstrekken. Gebruik door derden is niet toegestaan, dan na schriftelijke toestemming van Vesta Safety Solutions.

Artikel 10 Beëindiging door de uitvoerder

 1. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:
  – in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst, niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  – bij faillissement of surséance van betaling en bij liquidatie van zijn bedrijf.
 2. Vesta Safety Solutions heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor het borgen van de veiligheid van (medewerkers van ) de uitvoerder.
 2. De opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor uitvoering van de door de Vesta Safety Solutions verstrekte adviezen.
 3. Vesta Safety Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Indien Vesta Safety Solutions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de uitvoerder beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft of de maximale vergoeding voor vijf werkdagen indien deze lager uitvalt.
 5. Vesta Safety Solutions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ontstaan door nalatigheid.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vesta Safety Solutions aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vesta Safety Solutions toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Vesta Safety Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vesta Safety Solutions.

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Vesta Safety Solutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan de Vesta Safety Solutions toerekenbaar is.
 2. Indien Vesta Safety Solutions door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Vesta Safety Solutions zowel buiten als in rechte bij te staan en al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Vesta Safety Solutions, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vesta Safety Solutions en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 13 Veiligheids, gezondheids, welzijns en milieuzorgaspecten

 1. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal Vesta Safety Solutions zorgdragen voor eventuele noodzakelijke standaard persoonlijke beschermingsmiddelen. De opdrachtgever dient Vesta Safety Solutions te informeren over eventuele gevaren die zich bij het uitvoeren van de opdracht kunnen voordoen. Ingeval van voor de branche specifieke beschermingsmiddelen dient de opdrachtgever deze te verstrekken.
 2. Daar waar nodig kan uitvoerder gebruik maken van de hulpverleningsorganisatie van de opdrachtgever.

Artikel 14 Geheimhouding en verwerking persoonsgegevens (AVG)

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de andere partij verstrekte informatie uitdrukkelijk als zodanig betiteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Door opdrachtgever aan Vesta Safety Solutions verstrekte persoonsgegevens zullen door Vesta Safety Solutions niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hiervan kan worden afgeweken indien Vesta Safety Solutions op grond van de wet of de openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe bevoegde instantie te verstrekken.
 3. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alle verplichtingen uit die wet zal naleven.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Vesta Safety Solutions voor alle aanspraken van derden die jegens Vesta Safety Solutions mochten worden ingesteld op grond van deze wet.
 5. De door Vesta Safety Solutions te verwerken persoonsgegevens, vallen onder Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij volgens de terminologie van die wet Opdrachtgever als ‘verantwoordelijke’ geldt en Vesta Safety Solutions als de ‘verwerker’. Vesta Safety Solutions zal zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen, indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van Vesta Safety Solutions bevinden. Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de AVG te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Vesta Safety Solutions de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn op de hoogte van een beveiligingslek en/of datalek waarbij persoonsgegevens van verantwoordelijke betrokken zijn.

Artikel 15 Diversen

 1. De aansprakelijkheid van Vesta Safety Solutions uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het voor deze opdracht te factureren bedrag.
 2. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de gevolgen van de uitvoering van de uitgebrachte adviezen berust bij de opdrachtgever.
 3. Vesta Safety Solutions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, modellen, specificaties, procedures, voorschriften e.d. die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
 4. Vesta Safety Solutions is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.
 5. Alle aanbiedingen van Vesta Safety Solutions zijn vrijblijvend. Vesta Safety Solutions behoudt zich het recht voor om (delen van) opdrachten te weigeren.

Disclaimer

De Algemene Voorwaarden en website van Vesta Safety Solutions zijn met de grootste zorg gemaakt. Toch kan het voorkomen dat er foutieve of verouderde informatie vermeld wordt. Aan de inhoud van deze website kunt u dan ook geen enkel recht ontlenen en Vesta Safety Solutions is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op de website zijn eigendom van Vesta Safety Solutions.